Regulamin nadawcy w portalu WorldCam.live

Ostatnia aktualizacja 20 grudnia 2023

§1 Definicje

Zwroty w niniejszym Regulaminie pisane wielką literą, należy rozumieć w podanym niżej znaczeniu.

 1. Usługodawca - firma udostępniająca Usługę na podstawie zawartej Umowy, czyli GemsNet Mariusz Guć z siedzibą pod adresem: ul. Józefa Dwernickiego 8c/30, 85-675 Bydgoszcz, o numerze NIP 5581728012, Regon: 093201358. Adres e-mail do kontaktu: worldcam@worldcam.pl.
 2. w
 3. Konto - indywidualne konto w Usłudze WorldCam.live na stronie worldcam.live, obsługiwane przez Użytkownika, zabezpieczone wybranym przez niego hasłem.
 4. Osoba - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 5. Regulamin - niniejszy regulamin zawierający prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy związane z Usługą.
 6. Umowa - umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dotycząca korzystania z Usługi.
 7. Usługa - usługa hostingu kamer udostępniana Użytkownikowi przez Usługodawcę na podstawie zawartej Umowy, w postaci Konta o funkcjonalności zgodnej z zaprezentowanymi możliwościami pakietu.
 8. Użytkownik - Osoba, która wypełniła formularz rejestracyjny i zawarła Umowę.
 9. Pakiet - pakiet Usługi oferowany przez Usługodawcę. Pakiety mogą różnić się funkcjonalnością oraz zawierać różne ograniczenia.
 10. Cennik - cennik Pakietów Usługi dostępny na stronie https://worldcam.live/pl/info/packages

§2 Postanowienia ogólnie

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki funkcjonowania Usługi oraz prawa i obowiązki Użytkownika oraz Usługodawcy.
 2. Regulamin jest dostępny publicznie na stronie worldcam.live. Osoba powinna zapoznać się z jego treścią przez skorzystaniem z Usługi.
 3. Użytkownika obowiązuje treść regulaminu aktualna w momencie zawarcia lub przedłużenia Umowy.

§3 Warunki techniczne

Do korzystania z Usługi wymagane są:

 1. Komputer z dostępem do sieci Internet.
 2. Stabilne połączenie z siecią Internet.
 3. Konto poczty elektronicznej e-mail.
 4. Kamera udostępniająca strumień video poprzez protokół RTSP lub stały obraz w formacie JPG.
 5. Przeglądarka internetowa posiadająca obsługę HTML5, JavaScript, Ajax oraz SSL. Usługa jest testowana oraz przystosowana do przeglądarek Chrome (60 lub nowsza) oraz Firefox (55 lub nowsza). W przypadku innych przeglądarek Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego działania.

§4 Zawarcie Umowy

 1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia warunków:

  1. Rejestracji Konta na stronie worldcam.live
  2. Przypisaniem do Konta dowolnej kamery
  3. Zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie w formularzu pola dotyczącego akceptacji Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych z prawdą.
 3. Użytkownik dokonując rejestracji potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje. Użytkownik potwierdza również, że zapoznał się z możliwościami oraz ograniczeniami Usługi oraz oferowanych Pakietów.
 4. Możliwości Usługi nie ulegają zmianie przez cały okres rozliczeniowy.
 5. Ceny poszczególnych Pakietów znajdują się w Cenniku.

§5 Warunki korzystania z Usługi

 1. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika jest dobrowolne.
 2. Usługa jest realizowana na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik otrzymuje dostęp do zasobów Usługi zgodnie z wybranym Pakietem.
 4. Usługa jest odpłatna lub bezpłatna w zależności od wybranego Pakietu.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania aktualnych danych na swoim Koncie, w szczególności danych rozliczeniowych.
 6. Użytkownik musi zadbać, aby jego hasło dostępowe do Usługi gwarantowało wysoki poziom bezpieczeństwa oraz nie trafiło do nieuprawnionych osób. Hasło powinno składać się z dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane w wyniku niewystarczającego zabezpieczenia swojego Konta.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania podejmowane na Koncie oraz za działania podejmowane przez osoby, które uzyskały od Użytkownika dostęp do jego Konta.
 8. Użytkownik odpowiada za dane osobowe, których jest administratorem. Kopie zapasowe tych danych musi wykonywać we własnym zakresie.
 9. Użytkownik zobowiązuje się powiadomić w możliwie krótkim czasie Usługodawcę o nieautoryzowanym dostępie do jego Konta oraz zobowiązuje się do zmiany hasła w przypadku wykrycia nieautoryzowanego dostępu.
 10. Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkodę wyrządzoną Użytkownikowi umyślnie.
 11. W żadnym wypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Użytkownika.
 12. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Usługa działała prawidłowo i bez przerw, a wszelkie awarie były usuwane w jak najszybszym czasie.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykonywania przerw technicznych w celu wykonywania aktualizacji Usługi oraz infrastruktury z nią związanej. Użytkownik będzie informowany z wyprzedzeniem o planowanych przerwach poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na jego Koncie. Wyjątek stanowią nieplanowane przerwy techniczne wymagające szybkiej reakcji.
 14. Usługodawca zastrzega, że mogą wystąpić zakłócenia i przerwy w działaniu Usługi. Usługa jest ściśle powiązana z zewnętrznymi usługami m.in. YouTube. Problemy występujące po ich stronie mogą powodować nieprawidłowe działanie Usługi.
 15. Użytkownik ma prawo do skorzystania z pomocy technicznej. Zapytanie musi być wysłane przez formularz kontaktowy dostępny na Koncie Użytkownika.
 16. Pomoc techniczna jest świadczona od pn. do pt. w godz. 9:00 - 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.
 17. Pomoc techniczna świadczona jest wyłącznie w zakresie dotyczącym prawidłowego działania świadczonych Usług. Zgłoszenia wykraczające poza ten zakres mogą, ale nie muszą być rozpatrzone. W takiej sytuacji możliwe jest uzyskanie pomocy za dodatkową opłatą. Jej wysokość jest ustalana indywidualnie.
 18. Niniejszy Regulamin nie ogranicza uprawnień Użytkownika będącego konsumentem, przewidzianych przepisami prawa.
 19. Osoba będąca konsumentem wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy.

§6 Wynagrodzenie

 1. Za świadczenie Usługi Użytkownik będzie płacił Usługodawcy wynagrodzenie zgodnie z Cennikiem w przypadku korzystania z Pakietu odpłatnego.
 2. Usługa jest opłacana z góry na określony okres czasu.
 3. Po zakończeniu opłaconego okresu czasu Usługa zostanie zablokowana.
 4. Konto Użytkownika zostanie usunięte po 90 dniach od jego zablokowania. Nie ma możliwości przywrócenia usuniętego Konta oraz danych z nim powiązanych.
 5. Użytkownik może opłacić Usługę na kolejny okres czasu z 60 dniowym wyprzedzeniem.
 6. Obowiązuje opłata za Usługę aktualna na dzień dokonywania przez Użytkownika wpłaty. Opłata jest podana formularzu płatności i jest zależna od wybranego Pakietu.
 7. Użytkownik niebędący konsumentem wyraża zgodę na przesyłanie i udostępnianie faktur drogą elektroniczną.

§7 Rozwiązanie umowy

 1. Umowa zostaje rozwiązana automatycznie po 90 dniach od zakończenia opłaconego okresu czasu korzystania z Usługi.
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy.
 3. Usługodawca może rozwiązać umowę z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zaprzestaniu świadczenia Usługi, zakończeniu prowadzenia działalności lub z innej ważnej przyczyny. Użytkownik w takiej sytuacji otrzyma zwrot przedpłaconych środków za niewykorzystany okres korzystania z Usługi.
 4. Usługodawca może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w sytuacji stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu bądź przepisów prawa.
 5. Osoba będąca konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów. Pobierz wzór oświadczenia.

§8 Reklamacje

 1. Zastrzeżenia dotyczące działania Usługi mogą być zgłaszane przez Użytkownika poprzez złożenie Usługodawcy reklamacji na adres e-mail worldcam@worldcam.pl.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym muszą znaleźć się takie informacje jak nazwa konta kamery, imię i nazwisko zgłaszającego oraz dokładnie opisany przedmiot reklamacji.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, będącego przedmiotem reklamacji.
 4. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. W szczególnych przypadkach też czas może się wydłużyć do 30 dni.
 5. Usługodawca może zwrócić się o podanie dodatkowych informacji niezbędnych w celu rozpatrzenia reklamacji.

§9 Cookies

 1. Cookies to pliki tworzone przez przeglądarkę na Państwa dysku komputera. Są wykorzystywane wyłączenie w celu poprawnego działania Usługi, przy tworzeniu statystyk oglądalności oraz śledzeniu aktywności Użytkownika. Nie są w nich przechowywane oraz przetwarzane dane personalne.
 2. Użytkownik może zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania możliwości Usługi.

§10 Dane osobowe

 1. Podczas rejestracji Osoba wypełniająca formularz rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane są wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
 2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Usługodawca może przetwarzać m.in. takie dane jak: imię i nazwisko, numer NIP, adres do rozliczeń, adres e-mail, adres IP.
 4. Usługodawca będący administratorem danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych, a w szczególności chroni przed dostępem osób nieuprawnionych.
 5. Osoba wypełniająca formularz rejestracji udostępnia dobrowolnie swoje dane osobowe w celu realizacji Usługi. Osoba ta ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych.
 6. Użytkownik jest administratorem danych osobowych (np. swoich klientów) wprowadzonych w Usłudze na swoim Koncie w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Użytkownik powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi.
 8. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: worldcam@worldcam.pl
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po usunięciu konta lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 10. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 11. Usługodawca wdrożył szyfrowanie danych oraz ma wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 12. Dane osobowe gromadzone są na serwerze udostępnionym przez firmę e24cloud, ul. Adama Kręglewskiego 11, 61-248 Poznań, z którą została podpisana umowa o powierzeniu danych osobowych.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie na stronie głównej swojego Konta, 14 dni przed jego wprowadzeniem w życie. W przypadku wyraźnego braku akceptacji wprowadzonych zmian, Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania zawartej Umowy od dnia poprzedzającego wejście w życie nowych zapisów.
 2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory wynikające z Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Usługodawcy.